بازدید مدیران بیدآل از انبارهای مجموعه

در اوایل سال 1400 مدیران ارشد بیدآل به منظور توانایی و قابلیت های در اختیار برای انبار داری و بررسی پتانسیل های موجود به بازدید از دفاتر اداری و انبارها پرداختند تا خدمات شایسته را تقدیم هم وطنان عزیز بنمایند.